જ ય જ ય વસ એક ગ જર ત ત ય ત ય સદ ક ળ ગ જર ત

#GujaratDay #GujaratFoundationDay #SanginiGroup #Gujarat #India
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,
ત્યાં  ત્યાં  સદાકાળ ગુજરાત..!

#GujaratDay #GujaratFoundationDay #SanginiGroup #Gujarat #India

જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,
ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત..!

#GujaratDay #GujaratFoundationDay #SanginiGroup #Gujarat #India

જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત..! #GujaratDay #GujaratFoundationDay #SanginiGroup #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0