સર વ મ ગલ મ ગલ ય શ વ સર વ ર થ સ ધ ક શરણ ય ત ર ય બક દ વ ન ર યણ નમ સ ત ત

#Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #SanginiGroup #Surat #Gujarat #India
સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે ||

#Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #SanginiGroup #Surat #Gujarat #India

સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે ||

#Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #SanginiGroup #Surat #Gujarat #India

સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે | શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે || #Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #SanginiGroup #Surat #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0